فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید آنالایزرهای ایستگاه پایش گرد و غبار محیطی (ذرات و بلک کربن) و تابلو نمایشگر


اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر در نظر دارد خرید آنالایزرهای ایستگاه پایش گرد و غبار محیطی (ذرات و بلک کربن) و تابلو نمایشگر را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند پس از نشر آگهي با توجه به تاريخ دريافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دريافت و با توجه به موارد ذيل و ساير شرايط در اسناد مناقصه ، پيشنهاد خود را تنظيم نمايند .
1-    مبلغ سپرده شركت در مناقصه 2.000.000.000ريال ( دو میلیارد ریال )
2-    تاريخ دريافت اسناد در ساعت هاي اداري از تاريخ 21/04/99  لغايت 01/05/99
3-    آخرين مهلت ارسال پاكات پيشنهاد : پايان ساعت اداري تاريخ 12/05/99
4-    تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 00/10 صبح روز 13/05/1399
5-    کلیه اسناد در سامانه ستاد به آدرس فوق موجود می باشد و شماره فراخوان این مناقصه ۲۰99۰۰۳۵۱۲۰۰۰۰۰6 می باشد .
6-    پس از ارزيابي كيفي از پيمانكاران داراي صلاحيت كه حداقل امتياز لازم را كسب نموده باشند .
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  41934 - 021


 
نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد