جلسه ارائه دستاوردهای محیط زیستی شرکت پتروشیمی یردیس

جلسه ارائه دستاوردهای محیط زیستی شرکت پتروشیمی یردیس

نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد