وظایف سازمانی

بسمه تعالی

وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره امور اداری

·  ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.

· اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌ خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .

· اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی  و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .

· ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌ طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت  و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .

·  صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .

· انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .

· اداره اموردبیرخانه ،‌ ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .

·  اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای  شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .

  

اداره امور مالی

·  درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصیصی بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی و نگهداری حساب آنها .

·  درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران .

·  نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها ، فعالیتها ،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصیصی و ارائه گزارش نهایی اعتبارات هزینه شده .

·  تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری ، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها .

·  صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه .

·  رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال .

·  نگهداری دفاتر معین ،‌ روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندی مستمر عملیات حسابداری و تهیه بیلان ماهانه و صورتحساب های ضروری اداره کل طبق قوانین و مقررات .

·   نگهداری حساب تنخواه گردان ،‌ بدهکاری ، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تعقیب و تسویه و واریز آنها قبل از انقضای مهلت قانونی .

·   تهیه و توزیع پروانه های شکار به واحدهای تابعه و نگهداری حساب آنها و حفظ و نگهداری اوراق بهادار .

·   نگهداری حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد .

·   دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها .

·   تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال .

·   پاسخگویی به هیئت حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حسابهای اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی .

·   استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزینه های انجام شده اعم از بودجه جاری و عمرانی به تفکیک فعالیت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .

  

اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی 

·  اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی و پیمانکاران و مهندسین مشاور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ابلاغ به واحدهای استانی و ذیربط و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

·  انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزایده و مناقصه و تنظیم اسناد و تکمیل مدارک و مستندات ذیربط و انجام امور دبیرخانه کمیسیون معاملات و رعایت اصول و مقررات ذیربط با هماهنگی امور حقوقی اداره کل .

·   تنظیم و نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر صورتحسابهای ضروری و تهیه و ارائه گزارشهای لازم.

·   انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران ذیربط .

·   ارایه گزارش پیشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندی و نقشه اجرای کار .

·   پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی معامله ( تامین اعتبار)، -تعیین نوع معامله - تهیه اسناد معامله- ارزیابی کیفی طرف معامله- فراخوان معامله .

·  دریافت پاکت پیشنهادی ، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجدید یا لغو معامله .

·  نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار وجداول زمان بندی .

·  اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بیمه و شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و شناورها .

·  تنظیم لیست اموال و کالاهای مورد نیاز اداره کل و خرید آنها براساس اعتبارات مصوب با رعایت مقررات

·  اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان در راستای تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهری و مناطق تحت مدیریت ، حصارکشی ها و تاسیسات مستقر در مناطق تحت مدیریت با همکاری معاونت فنی و ارائه برنامه اجرایی طرح های پیش بینی شده و پیشنهاد اعتبار .

·  اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استانی تهیه شرح خدمات مهندسی.

·  تهیه و تدوین طرح جا و مکان واحدهای حوزه مرکزی سازمان.

·  انجام اقدام لازم در جهت تامین ، نگهداری وتوزیع تجهیزات، ماشین آلات ، ملزومات اداری ومصرفی بین واحدها براساس نیازها ودرخواستهای مورد نظر.

·  انجام کلیه امور مربوط به نگهداری ، تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری ، موتورهای مولد برق ، پمپ‌های آب، وسایل فنی و تجهیزات ساختمان و فضای سبز ، تلفن ها ، بیسیم ها و ابنیه ملکی سازمان و همچینن نظارت برتنظیف مستمر ساختمانهای حوزه مرکزی و محوطه های مربوط.

اداره حقوقی

·  نظارت براجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.

·  انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانونی وذاتی محیط زیست، رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی، حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان در حدود مأموریت اداری، رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص و مراجع

· مطالعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور به منظور ارائه پیشنهاد در مورد تهیه و تدوین لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی سازمان.

·  همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه ها ، دستورالعمل های حقوقی و شیوه نامه های اجرائی قوانین مرتبط و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.

·  طرح دعاوی مدنی ، جزایی و اداری و پیگیری صدور اجرائیه به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت حقوق اداره کل و انجام کلیه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضایی نخستین ، تجدیدنظر ، تشخیص ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضائیه با هماهنگی سازمان   .    

·  حضور در مراجع قضایی و شبه قضایی در کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها و تصمیمات در سطح اداره کل.

·   حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان اداره کل طبق قانون بویژه حضور به عنوان نماینده اداره کل در دعاوی مرتبط بایگان حفاظت محیط زیست .

·   بررسی و اظهارنظر در مورد پرونده های قضایی ، شبه قضایی و تخلفات اداری و انظباطی ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی و حضور فعال در کلیه مراحل مذکور.

·  اعمال نظارت تخصصی و ارشاد قضایی در سطح اداره کل وشهرستان های مربوطه.

·  پشتیبانی ،رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک وامور ثبتی .

·  تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره کل با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.

·  انجام امور حقوقی مرتبط در مورد کنوانسیون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اداره کل با سایر نهادها.

·   وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهای اداره کل و مستند سازی اموال منقول وغیر منقول اداره کل بر اساس قوانین ومقررات وهمکاری با دفتر حقوقی در این خصوص وتهیه گزارشات لازم .

·  تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغیر مستند ورسیدگی به کلیه امور مربوطه وبررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه رفع نواقص وخلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.

·   تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره محیط زیست شهرستان با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقی در مورد قراردادهای منعقده.

***

 

 وظایف معاونت فنی :

فعالیت ها و وظایف مربوط به حوزه معاونت فنی شامل سیاستگزاری و تدوین خط مشی های کلان محیط زیستی ،درمقیاس استانی، بر اساس اسناد بالادستی محیط زیست ، سند چشم انداز، قانون برنامه ادواری توسعه وسایرمواد قانونی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان متبوع. (بومی سازی سیاستها و برنامه ها)  میباشدکه بعضاً با بهره گیری و همکاری حوزه معاونت نظارت و پایش به عنوان بازوی اجرایی اداره کل قابل انجام است. 

اداره محیط زیست انسانی

·    راهبری دبیر خانه کارگروه های استانی محیط زیست همچون کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا- مدیریت پسماند- آمایش سرزمین- گرد و غبار و سایر کارگروههای تخصصی و پیگیری اجرای برنامه های مربوطه.

·    تهیه و تدوین برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای درخصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارایه راهکارهای مدیریتی و کنترلی .

·    بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن

·    بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنین فناوری هایی که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد

·    تجزیه و تحلیل(کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش .

·    بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص استقراروادامه فعالیت واحدها ی صنعتی ، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط.

·    مطالعه ، تحقیق و بررسی در زمینه چگونگی بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه ای شامل طرحهای در دست  بهره برداری در حال اجراء و در دست مطالعه

·    همکاری با ستاد در زمینه تعیین سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزیابی راهبردی آنها به منظور تعیین الگوهای مدیریتی با همکاری واحد های ذیربط

·     پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.

·    ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها و مناطق استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .

اداره محیط زیست طبیعی

·     مشارکت در تهیه طرح های مدیریت جامع وتفضیلی مناطق ، زیستگاههای خشک و بیابانی ، جنگلی ، مرتعی و کوهستانی و مدیریت غارها.

·     بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.

·     بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود دراستان با استفاده از روش های مختلف شناسایی منابع از جمله : آمار برداری ، نمونه برداری ، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی .

·     نقشه سازی منابع شامل نقشه های : اقلیم ، هیدرولوژی ، شکل زمین ، زمین شناسی ، خاک ،‌ پوشش گیاهی ، زیستگاهها و جانوران

·     انجام بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی و بررسی های لازم درباره عادات و رفتار ، تولید مثل و شناسایی گونه های مختلف حیات وحش .

·     انجام بررسیهای لازم و جامع در زمینه های شناسایی ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت ، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار ، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف پستانداران پرندگان /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت گونه های مختلف در استان و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری ، نادر ، در خطر انقراض و گونه های آسیب رسان براساس سرشماری و آمارهای دریافتی از معاونت نظارت و پایش

·    انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی پرندگان وحشی /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان استان به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت)

·    انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی ، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان

·    تجهیز ،ساماندهی ومدیریت موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی  استان.

·    شناسایی و رده بندی ، تبارشناسی و دیرینه شناسی فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی.

·    شناسائی جمعیتهای گیاهی درمعرض تهدید در زمیته های تنوع زیستی وذخائر ژنتیکی استان و اجرای راهکارهای ارائه شده

·    همکاری با ستاد در تهیه وآماده سازی مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه های هرباریومی ، بذر، چوب ، نمونه های سه بعدی و ...) ، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ، الکلی و ...) ، نمونه های سنگ ، کانی ، فسیل های گیاهی و جانوری .همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن .

***

دفترزیست بوم های دریایی

1.   اجرای مطالعات بیولوژیک کلروفیل a ، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، نکتون ها، بنتوزها و ... در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

2.   مطالعات بیولوژیک و اکوبیولوژیک، پایش و حفاظت زیستگاههای حساس ساحلی شامل زیستگاههای مرجانی، علفزارها، جلبکزارها، جنگلهای حرا، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی، پهنه های جزر و مدی، مصبها و خوریات، اجتماعات بسترزی و بنتوزها ماکروفونا، مایوفونا و میکروفونا مناطق تخم ریزی پرورشگاهی آبزیان و سایر زیستگاههای حساس ساحلی و جزایر 

3.   تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای اکولوژیک و بیولوژیک محیط زیست دریایی و مناطق حساس ساحلی صخره های مرجانی، جنگلهای حرا و.. .

4.    بررسی و پایش اکولوژیک آبهای ساحلی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی اکسیژن محلول، حرارت ، شوری،  PH ، کدورت، چگالی، جریان، جزرو مد، کلروفیل a ، بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی پرندگان آبزی دریایی،  پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا و در معرض خطر و انفراض شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ... و زیستگاههای مربوطه شامل مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی، مناطق تغذیه ای و مهاجرتی

5.   پایش وضعیت اکولوژیک و بیولوژیک و سلامت زیستگاههای حساس و تغییرات آن و عوامل مخرب آن مناطق مرجانی، بسترهای علفی، جنگلهای حرا، اجتماعات بسترزی، مناطق تخم گذاری لاک پشتها، مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی آبزیان و ....

6.   انجام گشت های تحقیقاتی اقیانوس نگاری محلی، ملی و منطقه ای و بین المللی آبهای فراساحل بررسی های بیولوژیکی، اکولوژیکی و فیزیکی شامل پارامترهای فیتوپلانکتونها، زئوپلانکتونها و ایکیتوپلانکتون ها، اجتماعات بسترزی ماکروفون، مایوفون، میکروفون، نکتونها و غیره، پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب وبررسی امواج و جریانات.

7.   حفاظت گونه های آسیب پذیر، در معرض خطر و در معرض انقراض و زیستگاههای آن در مناطق ساحلی و دریایی شامل تمامی گونه های لاک پشتهای دریایی، ماهیان خاویاری، دلفین ها و نهنگ ها و ...

8.   بررسی و حفاظت از تنوع زیستی در مناطق ساحلی و دریایی با اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا شامل مناطق مرجانی، حرا و ...

9.   راه اندازی برنامه جامع احیاء و بازسازی زیستگاهها و اکوسیستم های ساحلی و دریایی آسیب دیده شامل صخره های مرجانی، جنگلهای حرا،جلبکزارها، علفزارها، اجتماعات بسترزی، مناطق تخم ریزی و پرورشگاهی آبزیان دریایی و ..

10.بررسی گونه های مهاجم ناشی از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه های وارداتی و تهدیدات اکولوژیک مربوطه و نحوه مقابله با آن

11.بررسی مرگ و میر آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ناشی از شکوفایی پلانکتونی و سایر آلودگی ها و تدوین برنامه های کاهش عوامل موثر

12.تهیه و تدوین ضوابط لازم برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست دریاها

13.اجرای مسئولیت های مربوط به کمیته حفاظت محیط زیست شورایعالی اقیانوس شناسی

14.همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با محیط زیست دریایی

15.اجرای مسئولیت های ناشی از پیمان های منطقه ای و بین المللی دریایی

16.جمع آوری و تکمیل اطلاعات تخصصی

17.بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون کویت سازمان راپمی در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

18.بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های مربوط به کنوانسیون تهران در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی 

19.بررسی و اجرایی نمودن و نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون لندن و پروتکل های مربوطه در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

20.همکاری در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر، کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی بویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی رامسر، کنوانسیون تجارت  بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظائف دفتر اکوبیولوژی دریایی

21.همکاری با سایر دفاتر ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دفاتر ذیربط سازمانهای مرتبط در زمینه ارزیابی پیامدهای سوء بهره برداری از منابع بیوفیزیکی دریا

22.اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریا با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات

23.تشریک مساعی ملی و فراملی در جهت حفظ اکوسیستم ها و زیستگاه ها

24.راه اندازی برنامه جامع پایش مستمرمحیط زیست دریایی آبهای جنوبی و شمالی کشور جنبه های تنوع زیستی، فیزیکوشیمیایی، جریانات اکولوژیک و بیولوژیک 

25.برنامه دقیق ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش دایمی اکوبیولوژیکی و فیزیکو شیمیایی

26.ظرفیت سازی در جهت انجام مطالعات اکو بیولوژیک و حفظ محیط زیست ساحلی دریایی

27.بازسازی مناطق و زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی آسیب دیده بویژه صخره های مرجانی و جنگلهای حرا و سایر زیستگاههای حساس با حمایت و همکاری سایر ارگانهای دریایی و جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی

28.اجرای برنامه های افزایش آگاهی عمومی و گسترش آموزشهای تخصصی در زمینه محیط زیست دریایی و همکاری با سازمان های غیر دولتی و جوامع محلی ساحلی در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار محیط زیست دریایی با  همکاری دفتر آموزش و مشارکت های مردمی

29.شناسایی و بررسی بیواندیکاتورها و پالاینده های طبیعی و استفاده از آنها جهت شناسایی وضعیت محیط زیست دریا و ارائه راهکارهای حفاظتی

30.ارزش گذاری منابع زیستی دریایی

31.بررسی، پایش و مدیریت منابع و ذخایر شیلاتی و فعالیتهای صید و صیادی و هدایت آن به سمت شیوه های بهره برداری پایدار منابع زیستی دریا

 

****

 وظایف معاونت نظارت و پایش

وظایف و فعالیت های این معاونت که با هدف نظارت و پایش محیط زیست اعم از حوزه های طبیعی و انسان ساخت می باشد می بایست در همکاری تنگاتنگ با حوزه معاونت فنی و براساس رویه ها و شیو ه های فنی مورد نظر به انجام رسد . فعالیت های این معاونت که تماماً میدانی می باشد موجب خواهد شد موضوع پایش و کنترل محیط زیست با دقت نظر بیشتری به انجام برسد به نحوی که هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و در برخورد قضایی با اینگونه جرائم هدف گذاری مطلوبی صورت پذیرد .

 

اداره نظارت بر امور حیات وحش

· بررسی وشناسایی بیماریهای رایج در گونه های حیات وحش کشور وچگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهکار جهت کنترل ودرمان آنها و انجام اقدامات لازم.

· بررسی بیماریهای مشترک بین انسان ، دام و حیات وحش و ارائه راهکارهای مناسب

· آموزش و ارشاد کارشناسان ذیربط و ماموران اجرایی در زمینه روشهای نمونه برداری با هدف جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و آموزش کمکهای اولیه و درمانی به آنها .

· تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن وجمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش وارایه آن به معاونت فنی.

· برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرحهای مدیریت مناطق با تأکید بر اجرای برنامه های مربوط به زونهای حفاظت و پایش ،طبیعت گردی،‌ احیاء و بازسازی، ، آموزش و مشارکت جوامع محلی از طریق واحدهای اجرای به منظوراجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت .

· صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط وتهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .

· بررسی واعلام نظر در خصوص طرح هاوفعالیتهای مربوط به باغهای وحش ،تاسیس نمایشگاههای حیات وحش ، سیرکها ، بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی وصدور موافقت اصولی مربوطه 

· نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش نظیر مراکز تکثیر وپرورش و باغهای وحش

· نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.

· بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارندوصدور مجوزهای مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات. 

· نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان

·  صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان مطابق با ضوابط ومقرات مربوطه

·  تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذی ربط با رعایت ضوابط و مقررات 

· برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی ،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعی و برنامه ریزی جهت تامین آنها

· ساماندهی نحوه فعالیت همیاران محیط زیست

اداره نظارت و پایش

· راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی .

· انجام گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک. و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی

·  نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(غیرخوداظهاری )انجام شده توسط ادارات تابعه

· تدوین برنامه های نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظورجلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی با بهره گیری از روش های نوین .

· راهبری ایستگاههای پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سیستم های پایش، اطمینان از عملکرد سیستم های کنترل ، ، تعمیر و نگهداری.

· جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده و تقویت بانک اطلاعاتی به منظور ارائه هشدارهای لازم و  ارایه به حوزه معاونت فنی

· نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم (آنلاین) آلودگی در منابع زیست محیطی (هوا ، آب و خاک) با بهره گیری ازفن آوری های پیشرفته

· برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان در سامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

· نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین.

· نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی  صادره توسط ادارات تابعه

· بررسی و پاسخگویی به شکواییه های واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحد مدیریت عملکرد اداره کل.

· مکانیابی محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگی دفع وامحاء پسماندها

· بررسی تخریب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت وبرنامه های بازسازی زونهای آسیب دیده وشناسایی منابع آلوده کننده زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت.

· نظارت بر نحوه بهره برداری از منابع طبیعی (سطحی و زیرزمینی) از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت .

· اجرای راهکارهای ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم های کشور ( با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان) .

· جمع آوری نمونه های بیولوژیک (DNA، بافت، بذر، سویه، سلول، جنین و ارگان و ...) با استفاده از شرایط فراسرد جهت احیاء و حفاظت گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی استان .

· جمع آوری وتهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و همچنین تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیات وحش .

· ایجاد ارتباط ، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق ، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش و حفاظت از محیط زیست در همکاری با کارکنان آموزش .

· جمع آوری فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی در همکاری با واحد موزه.

· برگزاری گشت های دریایی جهت شناسایی نوع آلاینده ها و برنامه ریزی جهت جلوگیری و رفع آن در محیط های دریایی و ساحلی .

· نظارت بر راه اندازی پایش بیولوژی آبهای ساحلی - دریایی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی، پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...).

 

اداره امور آزمایشگاه ها

· ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه اداره کل و کلیه آزمایشگاههای تابعه در جهت افزایش توان علمی و فنی کادر آزمایشگاهی از طریق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربیات فنی موجود و تهیه ویکسان سازی دستورالعملهای لازم در جهت استاندارد نمودن روش های نمونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دستگاه ها وتجهیزات

· بررسی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید.

· انجام آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک برروی نمونه های پسابهای صنعتی ، شهری ، کشاورزی ، همچنین آنالیز مواد جامد بمنظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی

·نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله با هدف پایش زیست محیطی .

· بسترسازی ،نظارت و پیگیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده

· پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فنی.

· نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی( خوداظهاری )نجام شده توسط ادارات تابعه

· آزمایش برروی نمونه های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری ها در همکاری با دامپزشکان .

· آزمایش نمونه های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست برروی آنها .

· بررسی نتایج حاصل از تحلیل پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها در دریا

· جمع آوری وآماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی.

***

وظایف اداره آموزش و پژوهش:

· اجرای برنامه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ محیط زیست .

· نظارت بر انتشار آثار و تالیفات با موضوعات مختلف محیط زیست در حوزه فعالیت های اداره کل و نیاز سنجی آن.

· تهیه و تولید منابع آموزشی (نوشتاری – شنیداری - دیداری ) برای گروههای مخاطب ،براساس نیازهای آموزشی با بهره گیری از شیوه های نوین.

· بهره گیری ازموزه ها و نمایشگاههای تنوع زیستی جهت آموزش و تنویر افکار عمومی.

· انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش های ارائه شده به گروههای مخاطب.

· جلب مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست استان .

· تعیین اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت ها و نیاز های استانی با همکاری معاونت های تخصص و تلاش در زمینه تصویب طرح ها و پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استان وسازمان .

· تشویق و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست استان (جایزه ملی محیط زیست)

· همکاری  با ستاد در بهره گیری ازفناوریهای نوین محیط زیست  و بکارگیری آن در  مدیریت منابع و حفاظت.

· توسعه و تجهیز کتابخانه اداره کل با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین.

· ساماندهی امور مربوط به نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای اداره کل  اعم از نصب و راه اندازی، طراحی نرم افزارها، عیب یابی و رفع نواقص در بستر شبکه ارتباطی، پشتیبان گیری( back up)از پایگاههای اطلاعاتی.

وظایف روابط عمومی:

· هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایشها، مراسم ها و اطلاع رسانی در سطح استان در زمینه فعالیتهایی نظیر هفته محیط زیست،‌ هفته دولت و ... .

· تهیه تقویم فرهنگی مناسبت ها جهت تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه .

· همکاری با دبیر خانه شورای هماهنگی تبلیغات استان به منظور اجرای سیاستهای مربوطه.

· ساماندهی و مدیریت اخبار و رویدادهای اداره کل با انجام اقداماتی نظیردرج اخبار در سایت ، اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مدیریت ،برگزاری نشست های خبری ترجیحا" در صدا و سیما، تهیه وارایه بریده جراید روزانه ها به مسوولین ذیربط .

· انجام هماهنگی های لازم جهت پخش برنامه های زیست محیطی از رسانه های گروهی از جمله صدا وسیما.

***

وظایف اداره یگان حفاظت

· راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با شکار و صید غیر مجاز ، تخریب محیط زیست و مسببین آلودگی زیست محیطی و انجام اقدامات لازم در زمینه دستگیری متخلفین ذیربط و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی  با همکاری واحد حقوقی  .

· برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش نظامی و نحوه بکار گیری سلاح جهت  محیط بانان وماموران اجرایی

·  تامین اسلحه و مهمات و تجهیزات مورد نیاز محیط بانان و توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی در سطح اداره کل .

·  ساماندهی مجوز حمل سلاح سازمانی مامورین اجرایی.

·  جمع آوری و ارزیابی مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخریب و آلودگی محیط زیست و شکار و صید غیر مجاز در سطح استان وارایه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از آن .

·  انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف جرایم در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها.

· انجام هماهنگی های لازم با ناجا و مراجع قضایی در زمینه تعقیب و ادامه پیگیری متخلفین زیست محیطی در خارج از حوزه استحفاظی شهرستان محل وقوع جرم.

· انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاههای اجرایی و انجام عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و انجام امورامدادی لازم.

·  حفاظت از اموال ،‌اماکن ، مستحدثات و جلوگیری از آسیب رسانی به آنها در مناطق آزاد و تحت مدیریت.

·  همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک و تنوع زیستی.

· همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی کارگاههای تاکسیدرمی و مراکز فروش غیر قانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیر مجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.


 
امتیاز دهی
 
 

 
:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::