مهلت خوداظهاری شرکت در همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز تمدید شد

مهلت خوداظهاری شرکت در همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز تمدید شد


مدیر کل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از تمدیدفراخوان شرکت درهمایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی،معدنی و خدماتی سبز تا تاریخ 10دی ماه 1400 خبر داد .

https://b2n.ir/u90099

#سازمانحفاظتمحیط_زیست
https://t.me/doenewsچ
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها