فراخوان مسابقه پادکست معرفی کتاب به مناسبت روز زمین پاک (محیط زیست استان بوشهر)

فراخوان مسابقه پادکست معرفی کتاب به مناسبت روز زمین پاک (محیط زیست استان بوشهر)

نسخه قابل چاپ
سال 1401:  تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین