در نخسين ساعات آغاز هفته دولت مدير كل حفاطت محيط زيست استان بوشهر جهت عطر افشاني و تجديد بيعت با شهيدان در گلزار شهداي بوشهر حضور بافت .

در نخسين ساعات آغاز هفته دولت مدير كل حفاطت محيط زيست استان بوشهر جهت عطر افشاني و تجديد بيعت با شهيدان در گلزار شهداي بوشهر حضور بافت .

نسخه قابل چاپ
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید