کارکنان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پیاده روی اربعین، بیاد یاران محیط بان شهید خود افتخار داشتند نائب الشهید شوند.

کارکنان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پیاده روی اربعین، بیاد یاران محیط بان شهید خود افتخار داشتند نائب الشهید شوند.

نسخه قابل چاپ
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید