اعضاء هيات بدوي شعبه ٢ رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت نظارت، ارزیابی و بررسي تعدادی پرونده  تخلف در اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تشکیل جلسه داد.

اعضاء هيات بدوي شعبه ٢ رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت نظارت، ارزیابی و بررسي تعدادی پرونده تخلف در اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تشکیل جلسه داد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اعلام این خبر افزود : حضور هیات بدوی شعبه ۲ منشا خیر و برکت و باعث رسیدگی سریع تر به پرونده هاست .
نسخه قابل چاپ
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید