اخبار برگزیده

.

شماره تلفنهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

شماره فکس شماره تلفن نام بخش ردیف
07733662052 07733662051 دفتر مدیرکل 1
07733662054 - فاکس دبیرخانه 2
- 07733555677 معاون پایش محیط زیست طبیعی 3
- 07733555675 معاون پشتیبانی و نیروی انسانی 4
- 077335544726 معاون فنی و صنایع 5
- 07733551821 بازرسی 6
- - ذیحسابی 7
- 8-07733662057 حراست 8
1540 تلفن گویا محیط زیست 9
07733662056
07733662055
تلفن خانه محیط زیست 10
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید