اخبار برگزیده

صدور احضاریه برای یکی از شرکتهای صنعتی آلاینده در منطقه کنگان

صدور احضاریه برای یکی از شرکتهای صنعتی آلاینده در منطقه کنگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، احضاریه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کنگان برای یکی از شرکتهای صنعتی آلاینده به درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صادر گردیده است.

فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: براساس تبصره 3 ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 1396 دادخواستی برعلیه یکی از واحدهای صنعتی منطقه کنگان تنظیم و به دادگستری ارائه نمودیم، که در ادامه این روند قضایی ازطرف شعبه دوم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کنگان احضاریه ای صادر و در چندماه آینده این وقت رسیدگی خواهد رسید و در این مدت باید واحد صنعتی موردنظر مستندات رعایت نمودن مصوبات قانونی نصب و راه اندازی سامانه های پایش آنلاین را ارائه نماید که در غیر این صورت موجبات محکومیت قضایی را برای آن واحد صنعتی فراهم خواهد آمد.

سیروس کرمی؛ رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در این باره گفت: تبصره موردنظر به این نکته اشعار دارد که: واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش آنلاین و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و هرگونه صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها منوط به اجرای این تبصره می باشد. همچنین در این مورد شرکت موردنظر موظف گردیده است علاوه بر نصب سیستم پایش لحظه ای براساس استاندارد ملی پایش لحظه ای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر روی خروجی های هوا، همچنین بر روی خروجی های پساب صنعتی و بهداشتی خود نیز اقدام نماید.
شایان ذکر است که ارسال دادخواست از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر پس از اخطاریه های مکرر، اعطا و تمدید مهلت و اتمام مهلتهای اعطایی و عدم اقدام موثر از طرف شرکت صنعتی مذکور تقدیم مرجع قضایی شهرستان گردیده است. 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها