اخبار برگزیده

.

بانک اطلاعات پژوهشهای محیط زیستی استان بوشهر

سال نشر مجری عنوان ردیف
1397 اداره کل مطالعه جامعه شناختی نقش سمن های زیست محیطی در توسعه پایدار استان بوشهربا استفاده از داده پردازی زمینه بنیاد 1
1394 اداره کل و دکتر بهنام کشاورزی زمین شیمی و خطرات سلامت ناشی از فلزات سنگین و هیدروکربن های چندحلقه  درغبارخیابانی شهربوشهر   PAHSای 2
1394 دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده علوم زیست شناسی احیائ وبازسازی زیستگاههای تخمگذاری لاک پشتهای دریایی در استان بوشهر با تاکید جزایر نخیلو،ام الگُرم،خارکو وپارک ملی نای بند 3
1393 حیدر فقیه مکان یابی سایتهای مناسب پرورش میگو در سواحل شمالی استان بوشهر با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره مکانی 4
1393 حیدر فقیه مکان یابی سایت های مناسب پرورش میگو در سواحل شمالی استان بوشهر با استفاده از مدل های ارزیابی چند معیاره مکانی 5
1393 اداره کل ودکترکامیار یغماۀیان بررسی برنامه و راهکار های اجرای مدیریت محیط زیستی پسماندهای استان بوشهر 6
1393 رضا آذین اداره کل بررسی وضعیت فیلترینگ واثرات زیست محیطی آن در محدوده پارس جنوبی (عسلویه) 7
1391-1393 دانشگاه شهید بهشتی طرح مطالعات توجیهی-تفضیلی منطقه حفاظت شده مند 8
1391 سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت  پارک ملی ساحلی دریایی  دیر- نخیلو 9
1391 مدیریت پارک ملی دیر نخیلو جلد چهارم 10
1391 مدیریت پارک ملی دیر نخیلو جلد پنجم 11
1391 اداره کل تدوین شاخص های اکولوژیک خاک به منظور... 12
1391 سازمان محیط زیست تدوین شاخص های اکولوژیک خاک به منظور.... 13
1391 دانشگاه آزاد اسلامی تهران بررسی آنتی اکسیدای وترکیبات 14
1391 طرح مدیریتی منطقه حفاظت شده حله 15
1390 پایش مدیریت و صنعت زیست محیطی و ایجاد سی سایت لاک پشت های دریایی در محل تخم گذاری جزیره نخیلو استان بوشهر 16
1390 اداره کل بررسی آنفلونزای پرندگان در پرندگان مهاجر تالاب های استان بوشهر 17
1390 دانشگاه آزاد ارزیابی ویژگی های رفتاری موثر در مشارکت شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست مطالعه موردی شهر بوشهر 18
1390 اداره کل پارک ملی دیر - نخیلو 19
1390 اداره کل-دانشگاه شهید بهشتی مطالعات توجیهی مدیریت پناهگاه حیات وحش خارکو 20
1390 سازمان مدیریت آلاینده های استان بوشهر با رویکرد gis 21
1389 اداره کل بررسی اثرات خشکسالی بر منطقه حفاظت شده حله وارائه راهکارهای مدیریتی 22
1389 اداره کل بررسی تغییرات مناطق ساحلی استان بوشهر با استفاده از تصاویر gis 23
1389 اداره کل مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی کلاغ هندی در پناهگاه حیات وحش خارک و خارکو جهت دستیابی به داهکار های علمی کنترل جمعیت کلاغ هندی 24
1389 اداره کل مطالعه و پایش صنایع ساحلی و اندازه گیری پارامتر های آلوده 25
1389 اداره کل بررسی وضعیت زیست محیطی جنگل های حرا و نقش آنها در تنوع زیستی پارک ملی نای بند 26
1389 اداره کل بررسی تغییرات مناطق ساحلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای در محیط gis 27
1388 معاونت اداره کل تعیین وضعیت موجود کیفیت هوای شهر بندری بوشهر و صنایع آلاینده آن 28
1388 اداره کل بررسی اثرات خشکالی بر فاکتور های فیزیکوشیمیایی رودخانه های استان بوشهر و تعیین شاخص زیستی 29
1388 سازمان محیط زیست اطلس آلاینده های خاک استان بوشهر (گزارش ارزیابی آلودگی های خاک استان بوشهر ) جلد سوم بخش دوم 30
1388 سازمان محیط زیست فرم های نمونه برداری اطلس آلاینده های خاک استان بوشهر 31
1388 سازمان محیط زیست آلبوم اطلس آلاینده های خاک بوشهر 32
1387 دکتر اصغر عبدلی وهمکاران بررسی توانمندهای اکوتوریسمی مناطق ساحلی تحت مدیریت استان بوشهر 33
1387 اداره کل شناسایی زیستگاههای حساس شهرستان دیر وپتانسیل یابی صنعتی 34
1387 جهاد دانشگاهی .واحد تربیت معلم اندازه گیری بنزن،تولوئن،استیل،بنزن وزابلن ها در رسوبات وحوضچه  چرخش کلیه بنادر وپایانه های استان بوشهر 35
1387 اداره کل بررسی فلور میکروبی مناطق و آبهای آلوده  نفتی سواحل بوشهر 36
1387 اداره کل بررسی فلور میکروبی مناطق و آ بهای آلوده نفتی سواحل بوشهر 37
1387 اداره کل کنترل و تصفیه پذیری مجتمع های پرورش میگو استان بوشهر و ارایه راهکارهای سفارشی کاهش آ لودگی 38
1387 اداره محیط زیست شناسایی زیستگاه های حساس شهرستان دیر و پتانسیل یابی صنعتی 39
1387 جهاد کشاورزی واحد تربیت معلم اندازه گیری بنزن و تولوِۀن ،اتل ، بنزن و زابلن ها دررسوبات و حوضچه ها چرخش ملکیه بنادر و پایانه های استان بوشهر 40
1387 سازمان محیط زیست اطلس آلاینده های خاک استان بوشهر (گزارش مطالعات پایه ) 41
1387 سازمان محیط زیست اطلس آلاینده های خاک استان بوشهر (گزارش نمونه برداری ) جلد دوم 42
1387 کرم و همکاران اداره کل بررسی عوامل تهدید بالابان و بحری و شناسایی زیستگاه های آنها در استان بوشهر 43
1387 اداره کل-دانشگاه شهید بهشتی طرح مدیریت منطقه حفاظت شده نای بند 44
1386 سازمان بررسی کمی وکیفی پسماندها در شناورهای منطقه دریایی بوشهر وارائه روش مدیریت  دریایی در استان بوشهر 45
1386 دانشگاه خلیج فارس پایش زیست محیطی جزایر چهارگانه منطقه حفاظت شده مند با توجه به روند تغییرات جمعیت جوجه آور پرندگان مهاجر آبزی وکنارآبزی 46
1386 اداره کل کنترل و تصفیه پذیری فاضلاب مجتمع های پربارش میگو در استان بوشهر وارایه راهکار های مدیریتی کاهش آلودگی 47
1386 سازمان محیط زیست دریایی بررسی کمی و کیفی پسماند ها در شناورهای منطقه دریایی بوشهر و ارایه روش  مدیریت پسماند دریایی در استان بوشهر 48
1385 بهروزی راد بررسی عوامل زادآوری پرندگان مهاجر آبزی 49
1385 بهروزی راد پایش زیست محیطی جزایر چهارگانه با توجه به روند تغییرات.... 50
1385 دانشگاه محیط زیست مطالعه تعین کمییت وکیفیت پسماندهای ویژه در استان بوشهر 51
1385 اداره کل حفاظت محیط زیست پایش زیستگاه و جمعیت لاک پشتان دریایی در جزایر حفاظت شده مند استان بوشهر 52
1385 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مطالعه مایوتبنوزها جهت بررسی مطالعه زیست محیطی مناطق جزرومدی شهرستان دیر 53
1385 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی آب در تالاب حله 54
1385 جهاد دانشگاه امیر کبیر بررسی و تعیین بارآلودگی ناشی از پسابهای صنعتی تخلیه 55
1385 جهاددانشگاهی امیرکبیر اندازه گیری فلزات سنگین سرب ، روی و کادمیم 56
1385 اداره کل محیط زیست بوشهر طرح مدیریت پارکداری پارک ملی دریای نای بند 57
1385 اداره کل بررسی محیط زیست ساحلی استان بوشهر و عوامل آلاینده تاثیرگذار برآن 58
1385 پایان نامه آقای مردادی دانشگاه اهواز بررسی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده بااستفاده از سامانه اطلاعات    جغرافیایی  GIS 59
1385 اداره کل مطالعه و تعیین کیفیت و کمیت پسماندهای ویژه در استان بوشهر 60
1385 اداره کل مطالعه مایوبنتوزها  جهت بررسی و صنعت زیست محیطی مناطق جزر و مدی شهرستان دیر 61
1385 دانشگاه محیط زیست مطالعه و تعیین کمیت و کفیت پسماند های ویژه در استان بوشهر 62
1385 اداره کل حفاطت محیط زیست بوشهر پایش زیستگاه و جمعیت لاک پشتان دریایی در جزایر حفاظت شده مند استان بوشهر 63
1385 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مطالعه مایوتبنوز ها جهت بررسی وضعیت زیست محیطی مناطق جزر و مدی شهرستان دیر 64
1385 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی آب در تالاب حله 65
1385 جهاد دانشگاهی امیر کبیر بررسی و تعیین با آلودگی ناشی از پساب های صنعتی تخلیه 66
1385 جهاد دانشگاهی امیرکبیر اندازه گیری فلزات سنگین سرب ، روی و کادمیم 67
1385 اداره کل طرح جامعه پارک ملی دریایی نای بند 68
1385 اداره کل بررسی عوامل موپر زادآوری پرندگان مهاجر آبزی وکنار آبزی در استان بوشهر 69
1384 اداره کل حفاظت محیط زیست طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه های شاپور، دالکی ،حله ومند در استان بوشهر 70
1384 پایان نامه دهقان دانشگاه اهواز مطالعه ساختار و ترکیب فونی گروه های مایوفونا بعنوان شاخص زیستی آلودگی آب در مناطق جزرومدی استان بوشهر 71
1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر بررسی راهکار های عملی برای تسریع در توسعه استان بوشهر بااستفاده از پتانسیل های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی پارس 72
1382 جهاددانشگاهی الزهرا ارزشگذاری منابع زیستی خلیج نای بند 73
1382 اداره کل بررسی اثرات فعالیت های سوء انسانی بر زیستگاه لاک پشت های دریایی منطقه حفاظت شده مند 74
1381 جهاد تحقیقات آبزیان طرح مدیریت منطقه حفاظت شده حله 75
1381 سازمان حفاظت محیط زیست طرح مدیریت منطقه نای بند 76
1380 شیلات مطالعات مرحله اول و دوم طرح پرورش میگوی شیف 77
1378 دانشگاه خلیج فارس بررسی لیمنو لوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک رودخانه های حله و مند 78
1377 اداره کل بررسی لیمنولوژیک  و حفظ تعادل اکولوژیک  رودخانه حله 79
1377 اداره کل بررسی آلودگی و منابع آلوده کننده رودخانه های حله و مند 80
1374 اداره کل بررسی لیمنولوژیک وحفظ تعادل اکو لوؤیک آبهای داخلی استان بوشهر 81
1373 اداره کل حفاظت محیط زیست بررسی آلودگی و ضایع آلوده کننده آبهای داخلی استان بوشهر(حله- مند) 82
1373 اداره کل بررسی آلودگی منابع آلوده کننده آبهای سطحی استان بوشهر 83
1373 مطالعه لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولزیک (حله مند) 84
1372 اداره کل مطالعه لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک آبهای داخلی استان
بوشهر(حله- مند)
85
1389 اداره کل مدیریت آلاینده های استان بوشهر با GISرویکرد 86
1383 دکتر زارعی اداره کل بررسی وشناخت منابع آلاینده حوزه آبریز رودخانه شاهپور ودالکی وطراحی شبکه پایش 87
1393 جهاد دانشگاهی وتربیت معلم تهران تشکیل پایگاه داده مکانی حساس ساحلی-دریایی استان بوشهر در محیطGIS 88
1386 مهندس وزیری زاده و همکاران بررسی وضعیت فاضلاب های صنعتی استان بوشهر 89
1386 اداره کل گیاهان و مهره داران استان بوشهر 90
اداره کل بررسی و شناخت اثرات توسعه محیط زیست 91
طرح جامع پاکداری دریایی ملی نای بند 92
1389 اداره کل بررسی عوامل تهدید  بالابان بحری و شناسایی زیستگاه های آنها در استان بوشهر 93
اداره کل بررسی توانمندی اکولوژیکی مناطق ساحلی تحت مدیریت استان بوشهر 94
1382 جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم تهران تشکیل پایگاه داده مکانی حساس ساحلی   GIS دریایی استان بوشهر درمحیط 95

 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید