اخبار برگزیده

صدور حکم سبز در مقابله با متخلف شکاروصید در شهرستان دشتستان

صدور حکم سبز در مقابله با متخلف شکاروصید در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، سیروس کرمی؛ رییس اداره امور حقوقی اداره کل گفت: در طول هفته پایانی آبان ماه 1400 حکم سبزی توسط محمدحسن زیرایی؛ دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو دشتستان صادر گردیده است.
سیروس کرمی در ادامه افزود: در این پرونده که متخلف اقدام به شکار 2 قطعه تیهو(یک نر-یک ماده)  نموده بود، حکم تعزیری شش ماه حبس متخلف را با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی متهم و اینکه هدف توسعه پایدار سیاست جنایی تعیین انسجام و ادامه هیات اجتماع (دولت و جامعه مدنی) با پاسخ به نیاز اشخاص و اموال به امنیت است و ابزار دستیابی به هدف مذکور در تدابیر کیفری و ناکیفری جستجو می شود و با توجه به اینکه اکثر نظامهای پاسخگو به جرم تلاش دارند تا با اتخاذ تدابیر درمان- محور زمینه اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه را فراهم سازند و تاحد امکان با فاصله گرفتن از حقوق تنبیهی از حذف یا طرد بزهکار جلوگیری کنند بدیهی است هر اندازه که سیاست جنایی بیشتر از ظرفیتهای اجتماعی استفاده کننده در دستیابی به این اهداف توفیق بیشتری حاصل می کند و زندان به عنوان یکی از گسترده ترین مجازاتها توفیق چندانی در اصلاح و بازپروری زندانیان نداشته و با توجه به جرم زا بودن محیط زندان و هزینه های اقتصادی به تجویز حاصله از ماده 64 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی حبس شش ماهه تعزیری به مجازات جایگزین الف: همکاری متهم با یکی از سمنهای زیست محیطی استان بوشهر یا اداره محیط زیست شهرستان دشتستان در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و شکار ازطریق فعالیت تبلیغی به مدت شش ماه و ب: مطالعه کتاب نهضت حفظ محیط زیست بیانات مقام معظم رهبری از انتشارات انقلاب اسلامی که پس از مطالعه توسط اجرای احکام کیفری از ایشان آزمون و نمره قبولی اخذ نماید.

رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: در طول سال جاری، صدور احکام سبز در مراجع قضایی شهرستان دشتستان گسترش یافته و این رویه قضایی در صدور احکام زیست محیطی در این شهرستان تبدیل به الگوی قضایی شده است. در همین زمینه امیدوارم با توجه به سیاستهای حبس-زدایی قوه قضاییه، صدور احکام سبز در سراسر استان بوشهر نیز تبدیل به رویه قضایی گردد.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها