معرفی کتاب

کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی نوشته مایکل کهیل

کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی نوشته مایکل کهیل

کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی

نوشته مایکل کهیل

ترجمه حسین حاتمی نژاد و سهراب امیریان

انتشارات دانشگاه تهران – 1387

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کتای محیط زیست و سیاست اجتماعی نوشته مایکل کهیل با ترجمه حسین حاتمی نژاد و سهراب امیریان توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال 1387 منتشر شده و در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان حوزه محیط زیست و نظریات علوم اجتماعی قرار گرفته است.

کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی در 9 فصل تنظیم شده که عناوین انها به شرح زیر می باشد:

فصل اول: پایداری و سیاست اجتماعی

فصل دوم: توسعه پایدار

فصل سوم: دستورکار 21 در سطح محلی

فصل چهارم: ایده های سبز

فصل پنجم: بهداشت محیطی

فصل ششم: مسکن و توسعه شهری

فصل هفتم: غذا

فصل هشتم: کار

فصل نهم: جهان واحد

این کتاب پایه ای بر بهزیستی انسانی و محیط زیست از چشم انداز سیاست اجتماعی تاکید دارد. این نوشتار نشان می دهد که در سیاست های اجتماعی، نگرانی های زیست محیطی در حال اهمیت یابی فزاینده ای هستند و از نقش دولتهای مرکزی و محلی در ارتباط با موضوع های زیست محیطی بحث می کند.

مایکل کهیل به عنوان نویسنده این کتاب؛ دانشیار گروه سیاست اجتماعی در دانشگاه برایتون می باشد. حسین حاتمی نژاد و سهراب امیریان نیز به عنوان مترجمان این کتاب؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران می باشند.

بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید