معرفی کتاب

کتاب مباحثی دربارۀ جامعه شناسی محیط زیست 

کتاب مباحثی دربارۀ جامعه شناسی محیط زیست 

کتاب مباحثی دربارۀ جامعه شناسی محیط زیست 
 ویراستار راب وایت 
 مترجم مهدی فرهمند نژاد
انتشارات ثالث 1397

نویسندگان متفاوت در‌ بارۀ این‌که مناسب‌ترین روش برای تحلیل محیط ‌زیست و جامعه چیست و این‌که چه اجزایی باید در چنین بحث‌هایی وارد شوند، مفاهیم متفاوتی در ذهن دارند. از دیدگاه برخی از ‌آن‌ها، موضوعات مهم شامل ‌‌فهرست بلندی از مسائل زیست‌محیطی ا‌ست، از قبیل فرسایش خاک‌، کاهش تنوع زیستی، مشکلات مـربـوط بـه زبالـه‌هـای پایـدار، آلـودگی شیمیایی، ‌تغییر جهـانی آب‌و‌هوا، استفاده از سوخت‌های فسیلی و غیره. ‌اما به گمان برخی ‌دیگر،‌ این رویکرد ممکن‌ است بیش‌تر مفهومی باشد، ‌یعنی مباحث و ‌منازعات بر سر  محیط‌ زیست را در‌ متـن نظریـۀ اجتماعی و سیاسی جـای ‌می‌دهنـد. پیچیـدگی و ‌همپوشانی موضوعات و ‌دیدگاه‌های مربوط به محیط ‌‌زیست، به‌ ناچار بدان معناست که روش‌های گوناگون و بی‌شماری برای مطالعۀ پیوندهای انسانی‌ـ زیست‌ محیطی وجود دارد.
هدف این کتاب ارائۀ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی محیط‌ زیست است و این هدف را با نگاهی اجمالی به مباحث کلیدی جاری در این رشته دنبال می‌کند. این کتاب قصد دارد میل به تحلیل موضوعات زیست ‌محیطی را برانگیزد و برای این منظور، بیش‌تر به طرح پرسش‌ می‌‌پردازد تا ارائۀ پاسـخ‌های قاطع یا مدل‌های نظری همه ‌فن‌حریف. از این رو، هدف این است که در این حوزه، اندیشه و پژوهش بیش‌تری برانگیخته شود و خطوط آیندۀ پرسش‌های جامعه‌شناختی نیز برجسته‌تر شوند.
 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید